PHIẾU ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC / ỨNG TUYỂN

PHIẾU ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC / ỨNG TUYỂN

A. THÔNG TIN HỌC VIÊN / ỨNG VIÊN:

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin cá nhân và vị trí ứng tuyển / khóa học mà bạn muốn tham gia.

Họ và tên: ……………………………  Năm sinh: ……/……/…………       o Nam                      o  Nữ

Số CMND:    ……………………………  Ngày cấp…………………Nơi cấp:…………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi học tập/công tác: ………………………………………….. ………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ:…………………………………………. Email: ……………………………………………………………….

B. VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN:

    Trưởng ban QL – GĐ toà nhà             Kỹ sư trưởng           Giám sát          Kỹ thuật viên

C. ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC:

 

Khóa đăng ký số: ….

 Thứ 2 – 4 – 6 (18g – 21g)

 Thứ 3 – 5 – 7(18g – 21g)

 Thứ 7 & CN(9g – 12g & 14g – 17g)

Địa điểm học: 127/2/14 Bình Lợi, P.13, Q. Bình Thạnh, TPHCM

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày …. tháng … năm 2021
Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ và tên)