BỘ XÂY DỰNG CÔNG NHẬN CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ VCG ĐẠT ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨ ĐÀO TẠO

https://moc.gov.vn/vn/tin-tuc/1176/65660/cong-nhan-don-vi-du-dieu-kien-dao-tao–boi-duong-kien-thuc-chuyen-mon–nghiep-vu-quan-ly-van-hanh-nha-chung-cu.aspx

Ngày 30/12/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1674/QĐ-BXD về việc công nhận Công ty THHH Tư vấn Quản lý VCG có đủ điều kiện được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại địa chỉ: 127/2/14 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Công ty THHH Tư vấn Quản lý VCG phải tổ chức đào tạo theo đúng tài liệu giảng dạy đã đăng ký với Bộ Xây dựng và được sử dụng con dấu nổi theo quy định khi cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/12/2020 và có giá trị trong thời hạn 05 năm.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1674/QĐ-BXD